Xác định các thông số cơ bản của thiết bị công tác và lựa chọn máy cơ sở đối với máy đào rãnh hẹp

  • Phạm Quang Dũng
  • Nguyễn Tiến Nam
  • Phạm Văn Minh

Tóm tắt

Bài báo giới thiệu kết quả nghiên cứu xây dựng phương pháp xác định các thông số kỹ thuật cơ bản của thiết bị công tác và lựa chọn máy cơ sở của các loại máy đào đất có sẵn để tạo ra máy đào rãnh hẹp - một loại máy để đào các rãnh sâu, hẹp theo tuyến phục vụ thi công các công trình hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là các công trình hạ ngầm cáp viễn thông, điện lực, đường ống cấp nước nhỏ đang có nhu cầu rất lớn ở Việt Nam, đáp ứng nhu cầu thực tế.

Từ khóa: Máy đào rãnh hẹp; thiết bị công tác; máy cơ sở.

Nhận ngày 10/5/2017, sửa xong 5/6/2017, chấp nhận đăng 23/6/2017

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
04-07-2017
Chuyên mục
Bài báo khoa học

Most read articles by the same author(s)