Nghiên cứu cơ sở tính toán cần trục tháp khi xét đến biến dạng thân tháp

  • Dương Trường Giang

Tóm tắt

Cần trục tháp được sử dụng để xây dựng các công trình có chiều cao lớn, nó có đặc điểm là thân tháp dài, chịu ảnh hưởng nhiều thành phần ngoại lực. Do có đặc điểm cấu tạo như vậy nên kết cấu cần trục chịu chuyển vị lớn khi làm việc và cả khi không làm việc. Sự chuyển vị lớn này ngoài yếu tố liên quan tính toán độ bền kết cấu thì còn ảnh hướng tới tải trọng tác dụng vào móng cần trục, ổn định lật đổ cần trục, hệ neo giằng, sức khỏe người vận hành… Dựa trên các nghiên cứu đã công bố bài báo này trình bày mô hình bài toán tính biến dạng thân tháp do tác dụng tải trọng quy tĩnh. Đây là phương pháp tính đơn giản phù hợp cho thực tế khi thiết kế bộ phận riêng rẽ trong quá trình sử dụng cần trục, nhằm hạn chế các rủi ro không mong muốn.

Từ khóa: Cần trục tháp; độ cứng; ổn định; tải trọng; hệ neo giằng.

Nhận ngày 10/5/2017; sửa xong 16/6/2017; chấp nhận đăng 23/6/2017

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
04-07-2017
Chuyên mục
Bài báo khoa học