Phân tích động học, động lực học thiết bị lắp dựng tấm tường bê tông nhẹ

  • Le Hong Chuong
  • Do Van Nhat
  • Tong Duc Nang
  • Nguyen Quoc Dung

Tóm tắt

Bê tông nhẹ đang được sử dụng phổ biến trên thế giới và ngày càng được sử dụng rộng rãi ở Việt Nam để chế tạo các cấu kiện đúc sẵn. Việc lắp dựng các tấm tường bê tông nhẹ hiện nay được tiến hành bằng thủ công hoặc bán cơ giới. Tuy nhiên, các phương pháp này còn nhược điểm như năng suất chưa cao, máy móc hỗ trợ chỉ chủ yếu để vận chuyển và có kết cấu phức tạp... Bài báo này đề xuất một mô hình thiết bị mới giúp hạn chế các nhược điểm trên. Quan hệ động học, động lực học của thiết bị cũng được trình bày. Kết quả nghiên cứu cho thấy sự thay đổi của các thông số trên khi thiết bị làm việc, làm cơ sở cho việc tính toán các thông số hình học và tính ổn định thiết bị.

Nhận ngày 7/12/2017; sửa xong 30/01/2018; chấp nhận đăng 28/02/2018

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
17-04-2018
Chuyên mục
Bài báo khoa học