Nghiên cứu thiết bị chuyển đổi năng lượng sóng biển đặt ven bờ

  • Tống Đức Năng
  • Lê Hồng Chương

Tóm tắt

Ngày nay nguồn năng lượng tái tạo đang ngày càng được chú trọng tìm kiếm, khai thác. Với tính năng mật độ năng lượng cao và khá ổn định, năng lượng sóng biển mở ra một tiềm năng lớn cho ngành sản xuất điện. Trong bài báo này, một mô hình thiết bị chuyển đổi năng lượng sóng biển theo nguyên lý phao nổi được đề xuất, một số thông số chính của thiết bị cũng được tính toán, khảo sát cho điều kiện Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy việc sử dụng thiết bị dao động phao nổi chuyển hóa năng lượng sóng thành năng lượng dòng thủy lực để làm quay tuabin máy phát điện là phù hợp với điều kiện tại một số khu vực.

Từ khóa: Thiết bị chuyển đổi năng lượng; năng lượng điện; năng lượng sóng.

Nhận ngày 10/5/2017, sửa xong 11/6/2017, chấp nhận đăng 23/6/2017

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
04-07-2017
Chuyên mục
Bài báo khoa học