Xác định chỉ số khả năng phục vụ hiện tại cho kết cấu mặt đường và mối tương quan với chỉ số độ gồ ghề quốc tế

  • Đinh Văn Hiệp

Tóm tắt

Chỉ số khả năng phục vụ hiện tại, PSI, được sử dụng rộng rãi để đánh giá tình trạng và khả năng làm việc thực tế của kết cấu mặt đường trong thiết kế, cải tạo và duy tu sửa chữa mặt đường, theo phương pháp AASHTO. Bài báo trình bày việc xác định chỉ số PSI và mối tương quan với chỉ số độ gồ ghề quốc tế, IRI, trong điều kiện của Việt Nam nhằm đánh giá khả năng phục vụ hiện tại của kết cấu mặt đường một cách thuận lợi và nhanh chóng. Ngoài ra, bài báo trình bày cách xác định giá trị ngưỡng PSIt quy định tham khảo khi cần thực hiện cải tạo hoặc xây dựng lại mặt đường tương ứng với loại mặt đường và cấp đường trong điều kiện của Việt Nam.

Từ khóa: Mặt đường; chỉ số khả năng phục vụ hiện tại; độ gồ ghề quốc tế.

Nhận ngày 10/02/2017, sửa xong 17/3/2017, chấp nhận đăng 21/3/2017

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
31-03-2017
Chuyên mục
Bài báo khoa học