Nghiên cứu xác định các thông số cơ bản ảnh hưởng tới quá trình tụt liệu/tháo liệu đối với vật liệu sắn cục trong hệ thống sấy tháp dạng kênh

  • Nguyễn Tuấn Anh
  • Lê Minh Lư
  • Nguyễn Đình Tùng

Tóm tắt

Bài báo giới thiệu kết quả nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và khảo nghiệm trên mô hình thực nghiệm, xác định các thông số chính ảnh hưởng tới khả năng “tụt” liệu trong tháp sấy kênh dòng thẳng. Vật liệu khảo sát ở đây là sắn cục, kích thước 3 ÷ 5 cm với sự thay đổi hàm ẩm khác nhau: 60% (độ ẩm sắn tươi ở trạng thái tự nhiên vài ngày sau thu hoạch); 50%, 40%, 30%, 20%, 13,5% (độ ẩm của sản phẩm sắn sau khi sấy) tới khả năng “tụt” liệu. Qua đây xác định được thời gian và khả năng “tụt”/”chảy” liệu. Kết quả cho thấy khả năng “tụt” liệu tốt nhất, ở chế độ với thông số hàm ẩm nhỏ hơn 20% tương ứng với thời gian “tụt” liệu tt = 2,45 s và tốc độ “tụt” liệu vt = 0,449 (m/s).

Từ khóa: Tốc độ tụt liệu; khả năng tụt liệu; sắn cục; sấy tháp dòng liên tục dạng kênh.

Nhận ngày 10/5/2017; sửa xong 14/6/2017; chấp nhận đăng 23/6/2017

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
04-07-2017
Chuyên mục
Bài báo khoa học