Nghiên cứu xác định một số thông số cơ bản về khí động đối với mùn cưa sử dụng tạo viên nhiên liệu

  • Nguyễn Văn Thành
  • Nguyễn Đình Tùng
  • Bùi Hải Triều

Tóm tắt

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu xác định một số thông số chính về “khí động” đối với vật liệu mùn cưa được sử dụng làm viên nhiên liệu như: Dải phân bố kích thước, vận tốc sôi, vận tốc vận chuyển, khối lượng riêng, để làm cơ sở cho việc nghiên cứu thiết kế máy sấy mùn cưa kiểu trống quay phân tầng quy mô công nghiệp. Kết quả cho thấy mùn cưa có kính thước từ 0,63mm - 2,5mm chiếm khoảng 78,8%, với độ ẩm của vật liệu từ 39,05 - 40,36%, khối lượng riêng từ 405,2 - 416,3 kg/m3, vận tốc vận chuyển nhỏ nhất 6,06m/s.

Từ khóa: Vận tốc lơ lửng; vận tốc vận chuyển; mùn cưa; trống quay kết hợp khí động.

Nhận ngày 10/5/2017; sửa xong 15/6/2017; chấp nhận đăng 23/6/2017.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
04-07-2017
Chuyên mục
Bài báo khoa học