Khảo sát sản phẩm khí tổng hợp trong lò khí hóa phụ phẩm nông nghiệp xuôi chiều liên tục

  • Nguyễn Đình Tùng
  • Nguyễn Văn Tiến

Tóm tắt

Bài báo trình bày kết quả khảo sát thực nghiệm đánh giá sản phẩm khí tổng hợp có thể đốt cháy được của lò khí hóa phụ phẩm nông nghiệp (lõi ngô, vỏ trấu) xuôi chiều quy mô công nghiệp. Kết quả cho thấy trong khí tổng hợp syngas của các khí thành phần đạt được như sau: CO ≈ 15,01%, H2 ≈ 2,65%, CH4 ≈ 15,01% (đối với lõi ngô) và CO ≈ 15,77%, H2 ≈ 3,02%, CH4 ≈ 11,6% (đối với vỏ trấu). Nhờ kết quả tối ưu hóa thực nghiệm (ví dụ đối với lõi ngô) đã tìm được các thông số tối ưu để chất lượng khí tổng hợp đạt được tốt nhất, cụ thể các thông số tối ưu: độ ẩm (15,12%); lưu lượng gió (51,52m3/h); tỷ lệ nhiên liệu tiêu thụ (148,81 Kg/h).

Từ khóa: Khí tổng hợp; lò khí hóa phụ phẩm nông nghiệp; khí hóa xuôi chiều liên tục.

Nhận ngày 10/5/2017; sửa xong 7/6/2017; chấp nhận đăng 23/6/2017

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
04-07-2017
Chuyên mục
Bài báo khoa học