ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GPS PHỤC VỤ BỐ TRÍ TIM CÔNG TRÌNH CÓ ĐỘ CHÍNH XÁC CAO TRONG ĐIỀU KIỆN ĐỊA HÌNH ĐẶC BIỆT

  • Bùi Duy Quỳnh Khoa Xây dựng Cầu đường, Trường Đại học Xây dựng
  • Vũ Thặng Khoa Xây dựng Cầu đường, Trường Đại học Xây dựng

Tóm tắt

Việc bố trí tim các công trình chuyên dụng có độ chính xác cao ra thực địa đòi hỏi phải có các phương pháp, qui trình và thiết bị đo phù hợp. Hiện nay, trên thực tế sử dụng các phương pháp truyền thống, thiết bị hiện đại nhưng chỉ áp dụng trong điều kiện thuận lợi. Trong các trường hợp đặc biệt (khoảng cách bố trí lớn, khả năng thông hướng kém...) thì các phương pháp và thiết bị này còn chưa được khai thác hết. Bài báo này đề cập đến việc xây dựng qui trình ứng dụng công nghệ GPS (Global Positioning System) phục vụ thi công các công trình có độ chính xác cao trong điều kiện đặc biệt.

Từ khóa: GPS; bố trí điểm.

Nhận ngày 6/6/2016, chỉnh sửa ngày 20/6/2016, chấp nhận đăng 20/8/2016

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
31-08-2016
Chuyên mục
Bài báo khoa học