THỐNG NHẤT TỌA ĐỘ TRONG CÔNG TÁC CHUYỂN TRỤC LÊN NHÀ SIÊU CAO TẦNG

  • Vũ Thái Hà Khoa Xây dựng Cầu đường, Trường Đại học Xây dựng
  • Bùi Duy Quỳnh Khoa Xây dựng Cầu đường, Trường Đại học Xây dựng

Tóm tắt

Máy toàn đạc điện tử (TĐĐT) và thiết bị đo định vị toàn cầu (GPS) với khả năng đo liên tục, tự động, có thể ứng dụng trong công tác chuyển trục lên tầng theo tọa độ phục vụ xây lắp công trình nhà siêu cao tầng có độ chính xác yêu cầu rất cao [7]. Xuyên suốt quá trình bố trí, chuyển trục và thi công nhà siêu cao tầng thường sử dụng nhiều loại trị đo trong các hệ tọa độ khác nhau. Do đó, cần thiết phải tính chuyển đổi và thống nhất tọa độ phục xây dựng, đặc biệt khi sử dụng TĐĐT và GPS. Với TĐĐT đo các trị đo mặt đất và GPS đo các trị đo không gian, cần phải có phương pháp xử lý số liệu phù hợp để đảm bảo tính chính xác và đáp ứng được điều kiện thi công công trình. Bài báo trình bày cách thức chuyển đổi thống nhất về tọa độ thi công công trình đối với nhà siêu cao tầng. Để xử lý số liệu lưới chuyển trục lên nhà siêu cao tầng, có thể áp dụng bình sai không gian lưới hỗn hợp trị đo mặt đất-GPS, rồi tính chuyển về hệ tọa độ công trình.

Từ khóa: Nhà siêu cao tầng; chuyển trục lên tầng; toàn đạc điện tử; GPS.

Nhận ngày 13/6/2016, chỉnh sửa ngày 27/6/2016, chấp nhận đăng 20/8/2016

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
31-08-2016
Chuyên mục
Bài báo khoa học