XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU PHỤC VỤ QUẢN LÝ, KHAI THÁC ĐẤT CÔNG TRONG KHU VỰC ĐÔNG DÂN CƯ

  • Vũ Thặng Khoa Xây dựng Cầu đường, Trường Đại học Xây dựng
  • Bùi Ngọc Sơn Khoa Xây dựng Cầu đường, Trường Đại học Xây dựng
  • Khúc Thành Đông Khoa Xây dựng Cầu đường, Trường Đại học Xây dựng

Tóm tắt

Hiện nay, công tác quản lý đất công ở nước ta còn nhiều vấn đề bất cập. Một trong các nguyên nhân là do chưa đầy đủ các công cụ quản lý một cách khoa học. Bài báo giới thiệu về quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý và khai thác đất công trong khu vực đông dân cư. Cơ sở dữ liệu này bao gồm các thông tin dữ liệu không gian và thuộc tính về đất công và tài sản gắn liền trên đất công. Từ cơ sở dữ liệu này, bằng phần mềm chuyên dụng các nhà quản lý có thể thực hiện các công tác kiểm kê, cập nhật và truy xuất thông tin về đất công một cách dễ dàng.

Từ khóa: Cơ sở dữ liệu; đất công; dữ liệu không gian; dữ liệu thuộc tính.

Nhận ngày 11/5/2016, chỉnh sửa ngày 25/5/2016, chấp nhận đăng 20/8/2016

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
31-08-2016
Chuyên mục
Bài báo khoa học