ĐẢM BẢO CÁC CÔNG TÁC TRẮC ĐỊA TRONG XÂY DỰNG NHÀ SIÊU CAO TẦNG

  • Vũ Thặng Khoa Xây dựng Cầu đường, Trường Đại học Xây dựng
  • Nguyễn Đình Huy Khoa Xây dựng Cầu đường, Trường Đại học Xây dựng

Tóm tắt

Nhà siêu cao tầng (SCT) là dạng công trình đặc biệt, đòi hỏi độ chính xác xây lắp rất cao, đặc biệt là theo phương thẳng đứng. Quá trình xây dựng nhà SCT thường sử dụng nhiều loại lưới trắc địa, trong các hệ tọa độ với độ chính xác khác nhau. Để đảm bảo độ chính xác công tác trắc địa trong quá trình thi công nhà SCT cần áp dụng các phương pháp và dụng cụ trắc địa chuyên dụng thích hợp.

Từ khóa: Nhà siêu cao tầng; độ chính xác chuyển trục lên tầng; chuyển trục theo tọa độ.

Nhận ngày 19/5/2016, chỉnh sửa ngày 10/6/2016, chấp nhận đăng 20/8/2016

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
31-08-2016
Chuyên mục
Bài báo khoa học