Phương pháp tiếp cận dự báo theo kịch bản trong quy hoạch giao thông đô thị bền vững

  • Nguyen Thi Thanh Mai
  • Tran Quoc Thai
  • Nguyen Xuan Nghia

Tóm tắt

Quy hoạch giao thông bền vững đã được đề cập nhiều trong thời gian gần đây, tuy nhiên để triển khai trong thực tiễn, còn gặp nhiều vấn đề bất cập. Câu hỏi đặt ra là phương pháp tiếp cận nào phù hợp cho phép lồng ghép các mục tiêu phát triển bền vững trong triển khai quy hoạch giao thông. Bài viết đưa ra những đánh giá sơ bộ về phương pháp triển khai quy hoạch giao thông truyền thống theo cách tiếp cận dự báo. Phương pháp này dựa trên hiện trạng, phân tích các xu hướng đã và đang xảy ra để dự báo mô hình phát triển cho tương lai. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, các xu hướng lại không cho thấy mô hình phát triển bền vững trong tương lai. Phương pháp dự báo theo kịch bản là một cách tiếp cận mới, được áp dụng gần đây tại các thành phố phát triển, cho phép lồng ghép các mục tiêu phát triển bền vững vào quy hoạch giao thông. Phương pháp quy định những nhiệm vụ, hành động cần phải triển khai tại thời điểm hiện tại để lấp đi sự thiếu hụt giữa hiện tại và tương lai mong muốn (kịch bản). Báo cáo giới thiệu phần mềm Vensim, như một công cụ dự báo theo kịch bản, hiện đang sử dụng trong nghiên cứu cải thiện giao thông tại khuôn viên INSA Lyon hướng đến môi trường học tập bền vững.

Nhận ngày 20/12/2017; sửa xong 31/01/2018; chấp nhận đăng 28/02/2018

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
17-04-2018
Chuyên mục
Bài báo khoa học