Khai thác và bảo tồn nguồn tài nguyên nước trong phát triển đô thị tại đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, tỉnh Quảng Nam

  • Nguyễn Thị Thanh Mai
  • Nguyễn Thị Bích Phương

Tóm tắt

Điện Nam - Điện Ngọc là đô thị mới thuộc tỉnh Quảng Nam, giáp với thành phố năng động Đà Nẵng về phía Bắc và đô thị cổ Hội An về phía Nam. Điện Nam - Điện Ngọc ngày nay đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế vùng Đông bắc tỉnh Quảng Nam, cũng như trục kinh tế chiến lược ven biển miền Trung. Với đặc điểm tự nhiên khá phức tạp, địa hình không đồng đều, quỹ đất hạn hẹp, lại nằm sát biển nên đô thị đang chịu tác động mạnh mẽ của bão, lũ khu vực miền Trung. Bên cạnh đó, hệ thống hạ tầng kỹ thuật mới xây dựng ở giai đoạn đầu, còn thiếu đồng bộ, đô thị đang đối mặt với nguy cơ cạn kiệt nguồn nước ngầm, nước mặt do tác động của đô thị hóa. Để phát triển bền vững đô thị Điện Nam - Điện Ngọc, giảm thiểu những tác động tiêu cực do thiên tai và biến đổi khí hậu gây ra, cần thiết phải có những nghiên cứu đánh giá chuyên sâu về thực trạng cơ sở hạ tầng và điều kiện môi trường khu vực, từ đó khuyến nghị các giải pháp phù hợp với thực tiễn phát triển của đô thị. Trong khuôn khổ bài viết, các tác giả bước đầu đánh giá thực trạng những vấn đề nước của đô thị Điện Nam - Điện Ngọc, từ đó khuyến nghị một số giải pháp nhằm bảo tồn, khai thác hợp lý nguồn nước và giải quyết vấn đề thoát nước cho khu vực theo cách tiếp cận bền vững.

Từ khóa: Hạ tầng kỹ thuật đô thị; nước ngầm; nước mặt; phát triển bền vững.

Nhận ngày 16/02/2017, chỉnh sửa ngày 29/3/2017, chấp nhận đăng 30/5/2017

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
30-10-2017
Chuyên mục
Bài báo khoa học