Phân tích panel trụ FGM chịu uốn có xét đến ảnh hưởng của nhiệt độ - lời giải giải tích và lời giải số

  • Trần Hữu Quốc
  • Dương Thành Huân
  • Trần Minh Tú
  • Nghiêm Hà Tân

Tóm tắt

Bài báo xây dựng lời giải giải tích và mô hình phần tử hữu hạn với phần tử đẳng tham số 9 nút, mỗi nút 5 bậc tự do theo lý thuyết biến dạng cắt bậc nhất (FSDT) để phân tích uốn panel trụ bằng vật liệu có cơ tính biến thiên FGM dưới tác dụng của tải trọng cơ học và nhiệt độ. Vật liệu FGM gồm hai loại vật liệu thành phần ceramic - kim loại với mô đun đàn hồi E biến thiên theo hàm lũy thừa, hệ số Poisson là hằng số dọc theo chiều dày panel (P-FGM). Độ tin cậy của mô hình tính được kiểm chứng qua so sánh với kết quả của một số tác giả đã công bố. Ảnh hưởng của các tham số vật liệu, tham số hình học panel trụ cũng như điều kiện biên đến độ võng của panel trụ đã được khảo sát nhằm đưa ra những nhận xét hữu ích về ứng xử tĩnh của panel trụ FGM.  

Từ khóa: Vật liệu có cơ tính biến thiên; panel trụ; phân tích tĩnh; lý thuyết biến dạng cắt bậc nhất (FSDT); phương pháp phần tử hữu hạn (FEM); ảnh hưởng của nhiệt độ.

Nhận ngày 27/10/2016, sửa xong 29/12/2016, chấp nhận đăng 21/3/2017

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
31-03-2017
Chuyên mục
Bài báo khoa học