Phân tích dao động riêng kết cấu tấm Sandwich Auxetic áp điện có cơ tính biến thiên

  • Đặng Xuân Hùng Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Vũ Văn Thẩm Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Trần Hữu Quốc
  • Sengduane Phommavongsa Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Từ khóa: dao động tự do, tấm sandwich, vật liệu auxentic, vật liệu áp điện có cơ tính biến thiên, lý thuyết tấm bậc cao bốn ẩn chuyển vị

Tóm tắt

Bài báo phân tích dao động riêng của tấm sandwich với lớp lõi là vật liệu có hệ số Poisson âm (auxetic), hai lớp bề mặt là vật liệu áp điện có cơ tính biến thiên. Các phương trình cân bằng của tấm Sandwich chữ nhật bốn biên tựa khớp được thiết lập trên cơ sở lý thuyết biến dạng cắt bậc cao bốn ẩn chuyển vị và nguyên lý Hamilton. Sự biến đổi của điện thế theo phương chiều dày lớp áp điện được giả thiết tuân theo quy luật hàm bậc nhất. Nghiệm giải tích cho bài toán được xây dựng bằng cách sử dụng dạng nghiệm Navier. Độ tin cậy của mô hình và chương trình tính được kiểm chứng qua các ví dụ so sánh kết quả tính với các kết quả đã công bố. Các khảo sát số thực hiện nhằm đánh giá sự ảnh hưởng của các thuộc tính vật liệu, kích thước hình học và hiệu ứng áp điện đến tần số dao động của tấm sandwich auxetic áp điện có cơ tính biến thiên.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
26-05-2023
Chuyên mục
Bài báo khoa học