Nghiên cứu ảnh hưởng của hình dáng thân và hướng gió đến đặc tính khí động học công trình nổi

  • Lê Thị Thái
  • Ngô Văn Hệ
  • Bùi Đình Thế

Tóm tắt

Bài báo này trình bày một nghiên cứu về đặc tính khí động học công trình nổi ngoài khơi với ảnh hưởng của hướng gió tới và hình dáng thân giàn, thông qua sử dụng công cụ tính toán mô phỏng số CFD. Trên cơ sở khảo sát đặc tính khí động học của một loại công trình nổi kiểu giàn khoan tự nổi cố định trên biển theo góc vào gió khác nhau, tác giả đưa ra một số mô hình giàn khoan với kết cấu phần thân mới, thay đổi khác nhau, có cùng thông số chủ yếu với nhau, nhằm so sánh mức độ ảnh hưởng của hình dáng kết cấu thân giàn đến đặc tính khí động học của giàn khoan trong cùng điều kiện khảo sát. Nghiên cứu này thực hiện khảo sát với mô hình giàn khoan trong điều kiện cố định với ảnh hưởng của gió theo góc tấn khác nhau. Trên cơ sở phân tích kết quả khảo sát và so sánh đặc tính khí động lực học giữa các mô hình giàn khoan, ảnh hưởng của hướng gió, tác giả đưa ra một số nhận xét kết luận quan trọng về ảnh hưởng của hình dáng kết cấu thân giàn, ảnh hưởng của hướng gió đến đặc tính khí động học. Đây là những vấn đề quan trọng cần thiết trong quá trình nghiên cứu, thiết kế và khai thác công trình nổi nói chung và gian khoan dầu khí nói riêng.

Từ khóa: Công trình nổi; giàn khoan; CFD; đặc tính khí động học.

Nhận ngày 10/5/2017, chỉnh sửa ngày 12/6/2017, chấp nhận đăng 23/6/2017

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
04-07-2017
Chuyên mục
Bài báo khoa học