Nghiên cứu ảnh hưởng của hình dáng thượng tầng đến đặc tính khí động học tàu chở hàng

  • Ngô Văn Hệ
  • Lương Ngọc Lợi

Tóm tắt

Bài báo trình bày về ảnh hưởng của hình dáng hình học thượng tầng đến đặc tính khí động học phần thân tàu phía trên mặt nước, thông qua tính mô phỏng số CFD, nhằm giảm ảnh hưởng của hình dáng thượng tầng đến đặc tính khí động học và giảm lực cản khí động tác động lên thân tàu. Trên cơ sở tính mô phỏng đặc tính khí động học một số hình dáng thân tàu với hình dáng thượng tầng trên boong tàu khác nhau nghiên cứu đưa ra kết quả phân tích ảnh hưởng hình dáng thượng tầng đến đặc tính khí động học. Từ kết quả phân tích, so sánh sẽ đưa ra một số hình dáng thượng tầng khí động mới với ảnh hưởng của hình dáng đến đặc tính khí động học thân tàu nhỏ nhất. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu đã thực hiện, tác giả đưa ra một số nhận xét về ảnh hưởng hình dáng thượng tầng đến đặc tính khí động học thân tàu cũng như giảm lực cản khí động tác động lên thân tàu chở hàng nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế khai thác tàu.

Từ khóa: Thượng tầng tàu; đặc tính khí động học; CFD, giảm lực cản khí động; hiệu quả kinh tế.

Nhận ngày 10/5/2017; sửa xong 16/6/2017; chấp nhận đăng 23/6/2017

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
04-07-2017
Chuyên mục
Bài báo khoa học