Nghiên cứu động lực học nâng của tàu đệm khí

  • Lê Văn Dưỡng
  • Nguyễn Viết Tân
  • Nguyễn Duy Đạt
  • Hoàng Văn Huấn

Tóm tắt

Tàu đệm khí là phương tiện chuyển động trên gối khí, có thể di chuyển trên cạn và dưới nước để vận chuyển con người, hàng hóa, trang bị kỹ thuật. Bài viết xây dựng lý thuyết nghiên cứu động lực học nâng của tàu đệm khí. Trên mô hình xây dựng đi khảo sát các thông số động lực học nâng của tàu đệm khí trong sự phụ thuộc vào các thông số hình học và thông số làm việc của nó.

Từ khóa: Tàu đệm khí; động lực học nâng; áp suất đệm khí; thông số động lực học.

Nhận ngày 10/5/2017; sửa xong 13/6/2017; chấp nhận đăng 23/6/2017

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
04-07-2017
Chuyên mục
Bài báo khoa học