Phương pháp xác định lực mô men tác động vào răng gầu trong quá trình đào và tích vật liệu của máy xúc lật

  • Tạ Văn Huy
  • Chu Văn Đạt
  • Lê Văn Dưỡng

Tóm tắt

Quá trình tích vật liệu vào gầu của máy xúc lật trong quá trình làm việc là sự kết hợp đồng thời giữa di chuyển máy tạo lực đẩy đồng thời điều khiển cần, gầu để đạt được hiệu quả cao nhất. Chính vì vậy, tổng lực tác dụng lên gầu xúc ngoài phụ thuộc vào tính chất cơ lý của vật liệu còn phụ thuộc vào lực đẩy do máy di chuyển và lực trong các xi lanh điều khiển cần và gầu. Bài báo trình bày phương pháp xác định tổng lực cản và mô men tác dụng vào răng gầu trong quá trình tích vật liệu vào gầu của máy xúc lật thông qua lực dẫn động của máy và lực trong các xi lanh thủy lực.

Từ khóa: Máy xúc lật đổ bên; thiết bị công tác; mô hình động học.

Nhận ngày 10/5/2017, sửa xong 7/6/2017, chấp nhận đăng 23/6/2017

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
04-07-2017
Chuyên mục
Bài báo khoa học

Most read articles by the same author(s)