Xác định hệ số mô hình lốp Pacejka của xe Hyundai Starex bằng thực nghiệm

  • Vũ Thành Trung
  • Nguyễn Đình Tuấn
  • Nguyễn Hoàng Vũ

Tóm tắt

Mô hình lốp Pacejka là mô hình lốp bán thực nghiệm với một lốp cụ thể, được sử dụng phổ biến trong việc nghiên cứu động lực học chuyển động của ô tô. Việc xác định các hệ số thực nghiệm của mô hình lốp Pacejka là khó khăn, phức tạp. Bài báo trình bày kết quả xác định các hệ số của mô hình lốp Pacejka phục vụ việc nghiên cứu động lực học chuyển động thẳng của xe Hyundai Starex.

Từ khóa: Hệ số thực nghiệm; mô hình lốp Pacejka; xe Hyundai Starex.

Nhận ngày 10/5/2017; sửa xong 19/6/2017; chấp nhận đăng 23/6/2017

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
04-07-2017
Chuyên mục
Bài báo khoa học