Nghiên cứu thực nghiệm đánh giá ảnh hưởng của tỷ lệ bio-diesel lên đặc tính làm việc của hệ thống phun nhiên liệu kiểu tích áp common rail

  • Khổng Văn Nguyên
  • Trần Anh Trung
  • Nguyễn Hoàng Vũ

Tóm tắt

Ảnh hưởng của tỷ lệ bio-diesel tác động lên hệ thống phun nhiên liệu kiểu cơ khí truyền thống đã được công bố trong rất nhiều công trình khoa học. Tuy nhiên, việc nghiên cứu ảnh hưởng của biodiesel lên đặc tính làm việc và điều khiển của hệ thống phun nhiên liệu kiểu common-rail (CR) thì vẫn chưa có nhiều công trình công bố. Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của độ mở van điều chỉnh lượng nhiên liệu cấp vào bơm cao áp (van SCV - Suction Control Valve) và độ mở van điều chỉnh áp suất rail (van RPCV - Rail Pressure Control Valve) đến áp suất trong ống tích áp prail; khi sử dụng các hỗn hợp biodiesel khác nhau (B0, B10, B20) trên động cơ diesel 2.5TCIA. Kết quả cho thấy tỷ lệ bio-diesel ít ảnh hưởng đến đặc tính áp suất và động học của hệ thống.

Từ khóa: CommonRail; van SCV; van RPCV; áp suất rail.

Nhận ngày 10/5/2017; sửa xong 9/6/2017; chấp nhận đăng 23/6/2017.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
04-07-2017
Chuyên mục
Bài báo khoa học