Quay trở lại bài viết chi tiết Nghiên cứu thực nghiệm đánh giá ảnh hưởng của tỷ lệ bio-diesel lên đặc tính làm việc của hệ thống phun nhiên liệu kiểu tích áp common rail Tải về Tải tệp PDF