Ảnh hưởng của từ biến trong dầm thép liên hợp với bản bê tông Geopolymer

  • Nguyễn Bình Hà Khoa Cầu Đường, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Nguyễn Quốc Bảo Khoa Cầu Đường, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Lê Bá Danh Khoa Cầu Đường, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Vũ Thành Quang Khoa Cầu Đường, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Tóm tắt

Tóm tắt

Bê tông Geoplymer  (GPC) là loại bê tông sử dụng chất kết dính Geopolymer được chế tạo từ tro bay, xỉ lò cao, mê ta cao lanh v.v… kết hợp với chất hoạt hóa kiềm. Sử dụng dầm thép liên hợp với bản GPC ngoài việc phát huy được các ưu điểm của kết cấu liên hợp còn giảm phát thải khí CO2. Một đặc điểm quan trọng khác là biến dạng do từ biến của GPC nhỏ hơn đáng kể so với bê tông thường vì vậy khả năng ảnh hưởng do từ biến của GPC sẽ nhỏ hơn bê tông thường, bài báo này sẽ đánh giá ảnh hưởng do từ biến của GPC với bê tông thường trong kết cấu liên hợp bằng cách sử dụng công thức xác định ảnh hưởng do từ biến của bản bê tông trong kết cấu dầm liên hợp có kể đến độ cứng uốn của bản bê tông, và qua đó đề xuất việc tính toán ảnh hưởng của từ biến trong kết cấu dầm thép liên hợp với bản GPC.

Từ khóa: geopolymer; dầm thép bê tông liên hợp; từ biến; tỷ số mô đun đàn hồi; bản mặt cầu.

EFFECTS OF CREEP IN COMPOSITE STEEL BEAM WITH GPC SLABS

Abstract

Geoplymer concrete (GPC) is a type of concrete that uses Geopolymer binder made from fly ash, blast furnace, metakaolinite, etc. combined with Alkaline activator. Using steel girder composite with Geoplymer concrete slab, in addition to promoting the advantages of composite structural, also reduces CO2 gas emissions. Another important point is that the creep deformation of GPC is significantly smaller than that of normal concrete, therefore may the creep effect of GPC will be smaller than that of normal concrete. This article will evaluate the creep effect of GPC with conventional concrete in the composite girder by using the formula to determine the creep effect of concrete slab in the composite girder taking into account the bending stiffness of the concrete slab, and thereby propose the calculation impact of creep in steel girder composite with GPC slab.

Keywords: geopolymer, steel concrete composite girder, creep, elasticity modulus ratio, slab.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
26-02-2024
Chuyên mục
Bài báo khoa học