Công nghệ mới trong xử lí nước cấp và bùn cặn - tuyển nổi áp lực

  • Nguyễn Việt Anh
  • Nguyễn Mạnh Hùng
  • Mai Văn Tiệm
  • Phạm Văn Ánh
  • Phạm Văn Hóa
  • Nguyễn Thị Chè
  • Đoàn Ngọc Thiện

Tóm tắt

Tuyển nổi áp lực cho phép đạt chất lượng nước tốt hơn nhiều các quá trình truyền thống, nhờ vậy kéo dài chu kỳ lọc, giảm chi phí xử lí bùn, giảm thiểu nguy cơ tạo các sản phẩm phụ độc hại khi khử trùng bằng Clo, giảm giá thành và nâng cao chất lượng nước thương phẩm. Các tác giả đã nghiên cứu thành công công nghệ tuyển nổi áp lực trong xử lí nước cấp và làm đặc bùn cặn. Với sông Trà Lí (Thái Bình), độ đục nước thô dao động từ 81 - 470 NTU, độ đục thấp nhất sau tuyển nổi đạt 0,3 NTU, trung bình 1,3 NTU. Với sông Tiền (Vĩnh Long), độ đục 20 – 80 NTU, trung bình 44 NTU, độ đục sau tuyển nổi 0,8 – 2,5 NTU, trung bình 1,6 NTU, hiệu suất loại bỏ chất hữu cơ trung bình 63,2% so với 13,9% bằng keo tụ – lắng. Với độ đục sông Bô Kê 52,7 – 150 NTU, trung bình 102 NTU, độ đục sau tuyển nổi 0,2 – 3,5 NTU, trung bình 1,8 NTU. Nghiên cứu mở ra nhiều hứa hẹn áp dụng công nghệ này trong xử lí nước cấp và bùn cặn từ trạm xử lí nước cấp.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
27-04-2018
Chuyên mục
Bài báo khoa học

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>