Điều tra đánh giá hiện trạng chất lượng nước cấp tại các hộ gia đình

  • Nguyễn Phương Thảo
  • Nguyễn Việt Anh

Tóm tắt

Bài báo đề cập đến tầm quan trọng của sử dụng nước sạch trong sinh hoạt và các bệnh liên quan đến chất lượng nước. Nhóm nghiên cứu đã tiến hành phân tích một số chỉ tiêu cơ bản của các mẫu nước: pH, SS, DO, NH4+, Cl2 dư, tổng coliform, E.Coli lấy từ các hộ gia đình hoặc các cơ quan khác nhau thuộc khu vực phía Nam thành phố Hà Nội, so sánh với tiêu chuẩn chất lượng nước sinh hoạt và ăn uống. Kết quả cho thấy các chỉ tiêu về COD, amoni, coliform của nước tại các dụng cụ dự trữ nước trong các gia đình hoặc cơ quan hầu hết vượt quá tiêu chuẩn cho phép. Trên cơ sở phân tích các rủi ro, nguy cơ ô nhiễm nước trong hệ thống cấp nước thành phố và hộ gia đình, các tác giả đã kiến nghị một số biện pháp để đảm bảo chất lượng nước.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
26-04-2018
Chuyên mục
Bài báo khoa học

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>