Nghiên cứu kết hợp công cụ GIS và phần mềm HEC-RAS trong bài toán lan truyền sóng vỡ đập

  • Chu Tien Dat

Tóm tắt

Nghiên cứu sự lan truyền sóng vỡ đập và xây dựng bản đồ ngập lụt hạ du hồ chứa thủy lợi là một vấn đề thời sự, do ở nước ta hiện nay có nhiều công trình thủy lợi được xếp vào hạng nguy cơ mất an toàn cao. Việc tính toán lan truyền con sóng vỡ đập phía hạ du hồ chứa thủy lợi là khá phức tạp, đòi hỏi nhiều thông số đầu vào về khảo sát địa hình, độ nhám, các công trình nằm trên hành lang con sóng vỡ đập đi qua. Nghiên cứu này tập trung vào việc mô phỏng sự lan truyền của con sóng vỡ đập bằng cách kết hợp công cụ GIS và phần mềm HEC-RAS. Kết quả của nghiên cứu này nhằm đề xuất một hướng tiếp cận bài toán lan truyền sóng vỡ đập khi kết hợp các công cụ tính toán mã nguồn mở và phi thương mại. Đồng thời, nghiên cứu này đưa ra một số khuyến nghị về việc sử dụng các công thức kinh nghiệm và phạm vi khu vực phía hạ du cần cân nhắc thận trọng khi tính toán.

Nhận ngày 19/11/2017; sửa xong 10/01/2018; chấp nhận đăng 28/02/2018

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
17-04-2018
Chuyên mục
Bài báo khoa học