Loại bỏ ảnh hưởng ngẫu nhiên trong dữ liệu đo đạc nhằm xác định hiệu quả hơn các tham số động học cho công trình cầu

  • Nguyen Duc Phuc
  • Khuc Dang Tung
  • Nguyen Huong Duong

Tóm tắt

Tần số giao động và tỉ số giảm chấn là các tham số động học của kết cấu đóng một vai trò quan trọng trong lĩnh vực đánh giá sức khỏe công trình. Mặc dù đây là các tham số cơ bản của kết cấu, việc xác định các tham số này của công trình cầu gặp một số khó khăn. Hiện nay tại Việt Nam, phương pháp xác định chủ yếu dựa trên việc phân tích dữ liệu đo đạc khi cầu bị đóng và dùng các xe thử tải để làm lực kích thích. Điều này thường gây ảnh hưởng đến giao thông qua lại trên cầu. Ngoài ra dữ liệu đo đạc cũng hay bị tác động bởi nhiều loại tác động ngẫu nhiên khác nhau gây ảnh hưởng đến kết quả tính toán các tham số. Bài báo này giới thiệu phương pháp giảm lượng ngẫu nhiên, môt phương pháp đơn giản và hiệu quả nhằm loại bỏ các tác động này trong dữ liệu đo đạc cho việc xác định hiệu quả hơn các tham số động học của cầu sử dụng phương tiện giao thông làm lực kích thích. Phương pháp cũng được ứng dụng để phân tích một công trình cầu thực tế và so sánh với số liệu phân tích từ phương pháp phần tử hữu hạn.

Nhận ngày 25/6/2017; sửa xong 24/8/2017; chấp nhận đăng 28/02/2018

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
17-04-2018
Chuyên mục
Bài báo khoa học