Quay trở lại bài viết chi tiết Loại bỏ ảnh hưởng ngẫu nhiên trong dữ liệu đo đạc nhằm xác định hiệu quả hơn các tham số động học cho công trình cầu Tải về Tải tệp PDF