Khảo sát ảnh hưởng của sự phân bố lỗ rỗng tới sự khởi tạo và phát triển vết nứt bằng phương pháp trường pha

  • Nguyễn Thị Hải Như
  • Trần Anh Bình

Tóm tắt

Các loại vật liệu tựa dòn thường được xem là đồng nhất ở tỷ lệ lớn, nhưng gồm nhiều pha ở tỉ lệ nhỏ trong đó có các lỗ rỗng và các vết nứt siêu nhỏ. Các vết nứt và lỗ rỗng này có vai trò quan trọng trong việc hình thành vết nứt thực ở tỷ lệ lớn hơn. Sự phân bố của các vết nứt và các pha rỗng ở tỷ lệ nhỏ có ảnh hưởng khác nhau đến sự khởi tạo và lan truyền vết nứt trong vật liệu. Nhiều mô hình đã được xây dựng để nghiên cứu sự lan truyền của vết nứt. Gần đây, các mô hình trường pha nhận được rất nhiều sự quan tâm nghiên cứu. Bài báo này xây dựng công thức phần tử hữu hạn cho một mô hình trường pha, sử dụng mô hình để khảo sát ảnh hưởng của phân bố lỗ rỗng tới sự phá hoại của một mẫu vật liệu chịu kéo.

Từ khóa: Khởi tạo vết nứt; phát triển vết nứt; phương pháp trường pha.

Nhận ngày 22/3/2017; sửa xong 20/6/2017; chấp nhận đăng 26/9/2017

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
01-11-2017
Chuyên mục
Bài báo khoa học