Giải pháp nâng cao hiệu quả dự án đầu tư công trong lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2016 - 2020

  • Lê Văn Thành

Tóm tắt

Thực trạng công tác quản lý dự án đầu tư công trong lực lượng Công an nhân dân còn dàn trải, nên một số dự án đầu tư thường thiếu cân đối với nguồn vốn; không ít dự án chậm đưa vào sử dụng, chất lượng chưa tốt, ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư. Để khắc phục tình trạng trên, bài viết đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả dự án đầu tư công từ nguồn ngân sách nhà nước trong lực lượng Công an nhân dân.

Từ khóa: Dự án đầu tư công; giải pháp; hiệu quả; công an nhân dân.

Nhận ngày 23/3/2017, chỉnh sửa ngày 10/5/2017, chấp nhận đăng /5/2017

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
30-10-2017
Chuyên mục
Bài báo khoa học