Sự suy giảm độ sụt của hỗn hợp bê tông dưới ảnh hưởng của các yếu tố khí hậu trong quá trình lưu giữ trước khi đổ vào ván khuôn

  • Hồ Ngọc Khoa
  • Trần Hồng Hải

Tóm tắt

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu bằng thực nghiệm để xác định mức độ và quy luật sự suy giảm độ sụt của vữa bê tông sau khi chế trộn trong quá trình lưu giữ trước khi đổ vào ván khuôn dưới ảnh hưởng của nhiệt độ ban đầu của vữa và các yếu tố khí hậu: nhiệt độ, độ ẩm môi trường. Kết quả nghiên cứu là cơ sở cho việc đề xuất các giải pháp trong biện pháp thi công nhằm đảm bảo độ sụt của vữa trước khi đổ vào ván khuôn, tăng hiệu quả thi công và chất lượng các kết cấu bê tông toàn khối.

Từ khóa: Vữa bê tông; độ sụt; độ linh động; độ lưu động; suy giảm độ sụt; bê tông toàn khối.

Nhận ngày 5/9/2013, chỉnh sửa ngày 25/9/2013, chấp nhận đăng 30/9/2013

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
19-07-2017
Chuyên mục
Bài báo khoa học

Most read articles by the same author(s)