Nghiên cứu dự đoán qui luật ảnh hưởng của một số thông số công nghệ đến độ không tròn của bề mặt chi tiết khi mài vô tâm chạy dao hướng kính

  • Đỗ Đức Trung
  • Hoàng Tiến Dũng
  • Trần Thị Thu Hằng
Từ khóa: Móng máy; cọc ma sát; biên độ dao động; biên độ lực tác động.

Tóm tắt

Bài báo trình bày nghiên cứu mô phỏng quá trình mài vô tâm chạy dao hướng kính để dự đoán qui luật ảnh hưởng của một số thông số công nghệ đến độ không tròn (Δ) của bề mặt chi tiết. Các thông số công nghệ được sử dụng trong nghiên cứu này là vận tốc đá dẫn (vdd), lượng chạy dao hướng kính (Sk) và góc cao tâm của chi tiết (β). Kết quả cho thấy qui luật ảnh hưởng của các thông số đó đến Δ của bề mặt chi tiết khi mô phỏng phù hợp với khi thí nghiệm. Từ qui luật đó cho phép xác định được khoảng giá trị của các thông số này (vdd, Sk, β) đảm bảo bề mặt chi tiết gia công có Δ nhỏ. Đồng thời trong bài báo này cũng trình bày hướng phát triển cho các nghiên cứu tiếp theo.

Từ khóa: Mài vô tâm chạy dao hướng kính; độ không tròn; vận tốc đá dẫn; lượng chạy dao hướng kính; góc cao tâm của chi tiết; mô phỏng.

Nhận ngày 10/5/2017, sửa xong 8/6/2017, chấp nhận đăng 23/6/2017

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
04-07-2017
Chuyên mục
Bài báo khoa học