Quay trở lại bài viết chi tiết Nghiên cứu dự đoán qui luật ảnh hưởng của một số thông số công nghệ đến độ không tròn của bề mặt chi tiết khi mài vô tâm chạy dao hướng kính Tải về Tải tệp PDF