Khảo sát thực nghiệm xác định khả năng làm việc của máy kéo xích cao su liên hợp với máy phay đất khi làm việc trên đất đồi dốc

  • Phạm Thị Thu Hằng
  • Nguyễn Ngọc Quế

Tóm tắt

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số kết cấu và sử dụng đến khả năng làm việc của liên hợp máy kéo xích cao su với máy phay đất khi làm việc trên đất đồi dốc nhằm nâng cao chất lượng làm việc của liên hợp máy (LHM), cải tiến các thông số kết cấu và sử dụng là một mô hình phức tạp do đối tượng nghiên cứu là LHM có bộ phận làm việc tích cực, đối tượng tác động là đất với tính chất cơ lý khác nhau và đặc biệt do ảnh hưởng của độ dốc, dẫn đến kết quả khảo sát bằng lý thuyết chưa có độ tin cậy cao vì phải dựa nhiều vào các giả thiết và các hệ số chưa được kiểm chứng. Để có được các thông số đầu vào cho mô hình nghiên cứu lý thuyết cũng như để chứng minh độ tin cậy của kết quả khảo sát lý thuyết, bài báo này giới thiệu phương pháp cũng như kết quả nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của các thông số kết cấu và sử dụng đến chất lượng làm việc của LHM khi làm việc trên đất dốc ngang.

Từ khóa: Nghiên cứu thực nghiệm; khả năng làm việc; máy kéo xích; máy phay đất; liên hợp máy; thông số kết cấu và sử dụng.

Nhận ngày 10/5/2017; sửa xong 16/6/2017; chấp nhận đăng 23/6/2017

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
04-07-2017
Chuyên mục
Bài báo khoa học