Nghiên cứu mô hình xác định đường kính gỗ xẻ cho dây chuyền xẻ tự động sử dụng ánh sáng laser

  • Dương Văn Tài
  • Nguyễn Quang Vinh
  • Hoàng Sơn

Tóm tắt

Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu mô hình tự động xác định đường kính gỗ xẻ cho dây chuyền xẻ gỗ tự động thuộc đề tài cấp nhà nước “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo dây chuyền thiết bị xẻ gỗ tự động năngsuất 3-4 m3/h gỗ thành phẩm, ĐTĐL.CN-10/16”, do trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam chủ trì. Hệ thống xác định đường kính gỗ xẻ tự động được thiết kế dựa trên những ưu điểm của ánh sáng laser, đảm bảo tính chính xác cao của phép đo. Hơn nữa, thông qua việc sử dụng đầu phát laser và đầu thu tín hiệu độc lập sẽ loại bỏ ảnh hưởng của độ nhấp nhô và mầu sắc bề mặt cây gỗ (yếu tố khách quan không tránh khỏi). Kết quả thử nghiệm cho thấy tính chính xác cao của phép đo và tính khả thi của thiết kế đề xuất.

Từ khóa: Xác định đường kính gỗ; ánh sáng laser; xẻ gỗ tự động; công nghiệp gỗ.

Nhận ngày 10/5/2017, sửa xong 15/6/2017, chấp nhận đăng 23/6/2017

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
04-07-2017
Chuyên mục
Bài báo khoa học