Khảo sát ảnh hưởng của kích thước đồng ruộng đến hiệu quả cơ giới hóa sản xuất lúa ở đồng bằng sông Hồng

  • Hàn Trung Dũng
  • Trịnh Duy Đỗ

Tóm tắt

Hiệu quả hoạt động cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, trong đó kích thước đồng ruộng có ảnh hưởng đáng kể đến năng suất, chất lượng làm việc và nhất là chi phí sử dụng máy. Vấn đề quy hoạch lại đồng ruộng theo hướng “cánh đồng lớn” là nhu cầu bức thiết nhằm nâng cao hiệu quả cơ giới hóa, thủy lợi hóa trong sản xuất nông nghiệp. Bài báo này giới thiệu kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của kích thước lô thửa đến hiệu quả hoạt động của một số liên hợp máy ở các khâu sản xuất có mức độ cơ giới hóa cao như làm đất và thu hoạch. Từ đó đề xuất yêu cầu về qui hoạch kích thước tối thiểu của đồng ruộng, nhằm phát triển cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp một cách đồng bộ và hiệu quả, tăng sức cạnh tranh của nông sản hàng hóa trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

Từ khóa: Kích thước đồng ruộng; cơ giới hóa; đồng bằng sông Hồng; máy kéo; máy gặt đập liên hợp.

Nhận ngày 10/5/2017; sửa xong 9/6/2017; chấp nhận đăng 23/6/2017

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
04-07-2017
Chuyên mục
Bài báo khoa học