Sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn phân tích dao động riêng của ống composite

  • Nguyễn Việt Hà
  • Phạm Tiến Đạt
  • Nguyễn Trường Thanh

Tóm tắt

Bài báo sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn để phân tích dao động riêng của ống composite lớp, dựa trên cơ sở lý thuyết biến dạng cắt bậc nhất. Phần tử vỏ suy biến(degenerated shell element) 8 nút, mỗi nút 5 bậc tự do được sử dụng để mô hình hoá ống trụ. Độ tin cậy của chương trình được kiểm chứng với phần mềm Ansys. Ảnh hưởng của các tham số hình học được khảo sát.

Từ khóa: Ống Composite; phần tử vỏ suy biến; phần tử hữu hạn; tần số dao động riêng.

Nhận ngày 10/5/2017; sửa xong 7/6/2017; chấp nhận đăng 23/6/2017

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
04-07-2017
Chuyên mục
Bài báo khoa học