Nghiên cứu xác định đặc tính động cơ diesel 3t84 bằng thực nghiệm qua trục trích công suất

  • Đặng Đức Thuận
  • Phạm Trọng Phước
  • Bùi Việt Đức
  • Đặng Tiến Hòa

Tóm tắt

Động cơ diesel 3T84 trên máy kéo YANMAR 3000 được dùng phổ biến trong các công việc nông lâm nghiệp nhất là liên kết với các máy canh tác như cày, phay, san ủi, xúc lật thu dọn chuồng trại chăn nuôi.Phần lớn loại máy này là dòng máy đã qua sử dụng và nhập từ Nhật bản vì vậy tài liệu về thông số kỹ thuật động cơ hầu như không có, điều đó rất khó khăn cho việc thiết kế, tính toán thành lập các liên hợp máy. Nội dung bài báo này phản ánh kết quả nghiên cứu xác định đặc tính ngoài động cơ 3T84 qua trục trích công suất trên băng thử loại thủy tĩnh tự thiết kế chế tạo. Kết quả của đề tài là cơ sở dữ liệu cho tính toán thiết kế liên hợp máy kéo với xúc lật truyền động thủy lực.

Từ khóa: Động cơ 3T84; máy kéo YANMAR 3000; đặc tính tốc độ ngoài; liên hợp máy; bơm thủy lực.

Nhận ngày 10/5/2017; sửa xong 14/6/2017; chấp nhận đăng 23/6/2017.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
04-07-2017
Chuyên mục
Bài báo khoa học