Sử dụng năng lượng khí sinh học (biogas) để ấp trứng gia cầm

  • Phạm Thị Minh Huệ

Tóm tắt

Bài báo trình bầy kết quả thiết kế,chế tạo máy ấp trứng gia cầm ATB- 8000 với công suất 8000 quả/mẻ. Sử dụng năng lượng biogas (khí sinh học) đảm bảo giảm chi phí năng lượng điện và giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tự động hoá việc cấp nhiệt, điều khiển nhiệt độ, đảo trứng và điều khiển đảo trứng. Kết quả thí nghiệm đã xác định được nhiệt độ thích hợp cho quá trình ấp là 37,3oC÷38oC,vận tốc gió 1,5÷2,5 m/s, khoảng cách giữa các khay đựng trứng từ 4÷7 cm ta có tỷ lệ nở đạt 80% ÷ 90% với thời gian ấp 27÷28 ngày. Máy làm việc ổn định, có cấu tạo đơn giản tiện lợi trong sử dụng với nguồn năng lượng tái tạo có khả năng ứng dụng rộng rãi cho các cơ sở sản xuất giống gia cầm.

Từ khóa: ATB 8000; năng lượng tái tạo; nhiệt độ; vận tốc; tỷ lệ nở; ổn định.

Nhận ngày 10/5/2017; sửa xong 12/6/2017; chấp nhận đăng 23/6/2017

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
04-07-2017
Chuyên mục
Bài báo khoa học