Ảnh hưởng của thuốc nhuộm và nồng độ sử dụng chúng tới khả năng kháng tia UV của vải.

  • Lưu Thị Tho
  • Vũ Thị Hồng Khanh

Tóm tắt

Ảnh hưởng của thuốc nhuộm và nồng độ sử dụng chúng tới khả năng ngăn ngừa tia tử ngoại UV (Ultraviolet) của vải được nghiên cứu thông qua việc sử dụng 3 loại thuốc nhuộm có sắc màu cơ bản (đỏ, vàng, navy-blue). Mỗi loại thuốc nhuộm được sử dụng để nhuộm cho vải bông 100% với nồng độ từ 0,2% (so với khối lượng vải) tới khi bão hòa. Các mẫu vải sau nhuộm được đo mầu trên máy đo mầu quang phổ để xác định bức phổ phản xạ R của chúng và từ đó xác định cường độ lên mầu K/S, đo bức phổ truyền qua T trên máy quang phổ tử ngoại khả kiến để xác định chỉ số UPF (chỉ số ngăn ngừa tia tử ngoại) của vải. Ảnh hưởng của thuốc nhuộm sử dụng và nồng độ của chúng đến khả năng ngăn ngừa tia UV của vải sẽ được biện luận thông qua đồ thị sự phụ thuộc giữa giá trị UPF của vải sau nhuộm và của chính dung dịch nhuộm tới nồng độ thuốc nhuộm sử dụng của 03 loại thuốc nhuộm trên.

Từ khóa: Tia tử ngoại; thuốc nhuộm; nồng độ thuốc nhuộm; chỉ số ngăn ngừa tia tử ngoại; cường độ lên mầu.

Nhận ngày 10/5/2017; sửa xong 5/6/2017; chấp nhận đăng 23/6/2017

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
04-07-2017
Chuyên mục
Bài báo khoa học