XÁC ĐỊNH CHUYỂN VỊ CỦA DẦM THÉP TĨNH ĐỊNH TRONG GIAI ĐOẠN CHẢY DẺO

  • Vũ Quốc Anh Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
  • Hoàng Ngọc Phương Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

Tóm tắt

Sự làm việc của kết cấu thép xét đến tính dẻo của vật liệu chưa được đề cập nhiều trong tiêu chuẩn Việt Nam [2], đặc biệt là vấn đề tính chuyển vị của dầm thép khi vật liệu làm việc ngoài giai đoạn đàn hồi. Do đó, việc nghiên cứu tìm hiểu các khái niệm và công thức tính toán là vấn đề cần thiết, bài báo nghiên cứu cách xác định chuyển vị của dầm thép tĩnh định khi vật liệu thép làm việc ngoài giai đoạn đàn hồi.

Từ khóa: Chuyển vị; tĩnh định; chảy dẻo; ngoài đàn hồi.

Nhận ngày 10/12/2015, chỉnh sửa ngày 24/12/2015, chấp nhận đăng 15/3/2016

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
31-03-2016
Chuyên mục
Bài báo khoa học