Phân tích khung thép có liên kết nửa cứng phi tuyến chịu tải trọng lặp thay đổi lặp

  • Lê Dũng Bảo Trung Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
  • Vũ Quốc Anh Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
  • Nguyễn Hải Quang Trường Đại học Điện lực
Từ khóa: khung thép, liên kết nửa cứng phi tuyến, công thức ma trận độ cứng, phần tử thanh, tải trọng lặp

Tóm tắt

Đối với khung thép, liên kết nối cột, dầm và đặc biệt là các liên kết nối dầm và cột (liên kết dầm-cột) đóng vai
trò quan trọng trong phân tích kết cấu khung. Khi tính toán khung thép với liên kết nửa cứng sẽ có một mô hình phân tích gần hơn với sự làm việc thực tế của khung, nội lực phân bố đều hơn, đạt hiệu quả kinh tế cao hơn so với phương pháp tính toán truyền thống với liên kết cứng hoặc khớp. Bài báo này trình bày một phương pháp thiết lập ma trận độ cứng mới cho phần tử thanh có hai đầu liên kết nửa cứng phi tuyến. khung thépChương trình tính được xây dựng bằng phần mềm Matlab, sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn, tải trọng thay đổi lặp tăng dần, cho phép tiến hành khảo sát số với khối lượng tính toán lớn. Kết quả được kiểm chứng với tính toán lý thuyết và thực nghiệm đã được công bố.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
26-02-2024
Chuyên mục
Bài báo khoa học