KHẮC PHỤC MỘT SỐ BẤT CẬP ĐỐI VỚI QUY ĐỊNH VỀ BỐ TRÍ VẠCH SƠN CẤM VƯỢT XE Ở TIM ĐƯỜNG TRONG PHẠM VI ĐƯỜNG CONG NẰM

  • Đỗ Duy Đỉnh Khoa Xây dựng Cầu đường, Trường Đại học Xây dựng
  • Phạm Quốc Việt Khoa Xây dựng Cầu đường, Trường Đại học Xây dựng

Tóm tắt

Để đảm bảo an toàn giao thông, vạch sơn cấm vượt xe ở tim đường thường được sử dụng trong phạm vi các đường cong nằm trên các đường ô tô hai làn xe với hai chiều xe chạy khi tầm nhìn xe chạy thực tế nhỏ hơn tầm nhìn vượt xe yêu cầu. Quy định về bố trí vạch cấm vượt xe đã được đề cập trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ (QCVN41:2012). Tuy nhiên, quy định trong Quy chuẩn nói trên còn có một số điểm chưa thống nhất, chưa cụ thể gây khó khăn cho việc áp dụng. Một số yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến việc sử dụng vạch cấm vượt xe trong đường cong nằm như phương pháp xác định phạm vi vùng cấm vượt, chiều dài tối thiểu của đoạn cho phép vượt, bề rộng làn đường yêu cầu... chưa được đề cập. Bài báo tập trung phân tích và đề xuất một số giải pháp khắc phục đối với các bất cập nói trên.

Từ khóa: Vạch sơn tim đường; vùng cấm vượt xe; tầm nhìn xe chạy; đường cong nằm; đường hai làn xe.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
31-08-2016
Chuyên mục
Bài báo khoa học