BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG LÀN VƯỢT XE ĐỂ NÂNG CAO MỨC PHỤC VỤ CHO ĐƯỜNG Ô TÔ HAI LÀN XE NGOÀI ĐÔ THỊ

  • Đỗ Duy Đỉnh Khoa Xây dựng Cầu đường, Trường Đại học Xây dựng
  • Hoàng Tùng Khoa Xây dựng Cầu đường, Trường Đại học Xây dựng

Tóm tắt

Các đường ô tô hai làn xe ở Việt Nam có lưu lượng ngày càng tăng lên dẫn đến chất lượng vận hành hay mức phục vụ của dòng xe sẽ ngày càng giảm sút, đòi hỏi cần có biện pháp khắc phục. Bài báo giới thiệu giải pháp bố trí thêm làn vượt xe, là giải pháp đã được áp dụng rộng rãi, thành công ở nhiều nước trên thế giới trong việc nâng cao chất lượng dòng xe trên các đường ô tô hai làn xe ngoài đô thị. Kết quả nghiên cứu bước đầu cho thấy, giải pháp này có nhiều ưu điểm và có thể xem xét áp dụng cho các đường ô tô hai làn xe ngoài đô thị ở Việt Nam.

Từ khóa: Đường hai làn xe; làn vượt xe; mức phục vụ; tầm nhìn vượt xe.

Nhận ngày 01/6/2016, chỉnh sửa ngày 15/6/2016, chấp nhận đăng 20/8/2016

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
31-08-2016
Chuyên mục
Bài báo khoa học