Dự báo ứng xử chịu cắt của bê tông cốt sợi thép có xét đến ảnh hưởng của định hướng sợi bằng phương pháp giải tích

  • Vũ Chí Công Khoa Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, số 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Từ khóa: bê tông cốt sợi thép, định hướng sợi, cường độ chịu cắt, mô hình biểu kiến, ứng suất liên kết sợi

Tóm tắt

Ảnh hưởng của định hướng sợi thép tới tác dụng gia cường bê tông ở nhiều trạng thái nứt khác nhau là rất đáng kể tuy nhiên thường khó định lượng. Bài báo này trình bày một nghiên cứu lý thuyết, giải thích cơ chế hoạt động của sợi dưới chuyển động mở rộng và trượt kết hợp của vết nứt thông qua phương pháp giải tích. Phương pháp này cho phép ước lượng ứng suất pháp và ứng suất tiếp tại vết nứt có độ mở rộng và độ trượt cụ thể. Hàm giải tích của những ứng suất liên kết này là tổ hợp tuyến tính của các ứng suất liên kết của sợi và ứng suất liên kết của bê tông tương ứng. Phân bố của định hướng sợi được tham số hóa bằng hàm thống kê hai biến. Sự biến thiên của mô hình được định lượng bằng một số mô phỏng trên các tham số vật liệu quan trọng. Kết quả của mô phỏng thí nghiệm cắt trực tiếp cho thấy ước lượng của phương pháp là tương đối tốt và có nhiều tiềm năng phát triển.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
26-02-2024
Chuyên mục
Bài báo khoa học