KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ NGUYÊN NHÂN CHẬM TRỄ TIẾN ĐỘ TRONG CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC

  • Lâm Long Thịnh Khoa Kỹ thuật Công nghệ, Trường Đại học Cửu Long

Tóm tắt

Chậm trễ tiến độ là một vấn đề có hại thường hay xảy ra trong các dự án xây dựng ở Việt Nam. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm tìm hiểu và phân tích các nguyên nhân gây ra chậm trễ tiến độ trong các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn Nhà nước. Có tổng cộng 34 nguyên nhân được tìm thấy từ các nghiên cứu trước đây. Số liệu được thu thập bằng bảng câu hỏi khảo sát. Kết quả cho thấy có 5 nguyên nhân có tác động mạnh nhất đến chậm trễ tiến độ là: khả năng tài chính của nhà thầu; khó khăn về nguồn vốn thực hiện dự án của chủ đầu tư; thiếu vật tư và nguồn lao động; công tác tổ chức, quản lý và kế hoạch thi công kém; và trang thiết bị và máy móc làm việc không hiệu quả. Nghiên cứu này cũng đề xuất 5 mô hình nhân tố chính với phương sai giải thích 62.9%. Các mô hình này được xác định là có khả năng đại diện cho các nguyên nhân ban đầu.

Từ khóa: Chậm trễ tiến độ; dự án đầu tư xây dựng; vốn Nhà nước; Bạc Liêu.

Nhận ngày 16/9/2016, chỉnh sửa ngày 21/10/2016, chấp nhận đăng 16/01/2017

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tiểu sử tác giả

Lâm Long Thịnh, Khoa Kỹ thuật Công nghệ, Trường Đại học Cửu Long

Chậm trễ tiến độ là một vấn đề có hại thường hay xảy ra trong các dự án xây dựng ở Việt Nam. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm tìm hiểu và phân tích các nguyên nhân gây ra chậm trễ tiến độ trong các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn Nhà nước. Có tổng cộng 34 nguyên nhân được tìm thấy từ các nghiên cứu trước đây. Số liệu được thu thập bằng bảng câu hỏi khảo sát. Kết quả cho thấy có 5 nguyên nhân có tác động mạnh nhất đến chậm trễ tiến độ là: khả năng tài chính của nhà thầu; khó khăn về nguồn vốn thực hiện dự án của chủ đầu tư; thiếu vật tư và nguồn lao động; công tác tổ chức, quản lý và kế hoạch thi công kém; và trang thiết bị và máy móc làm việc không hiệu quả. Nghiên cứu này cũng đề xuất 5 mô hình nhân tố chính với phương sai giải thích 62.9%. Các mô hình này được xác định là có khả năng đại diện cho các nguyên nhân ban đầu.

Từ khóa: Chậm trễ tiến độ; dự án đầu tư xây dựng; vốn Nhà nước; Bạc Liêu.

Nhận ngày 16/9/2016, chỉnh sửa ngày 21/10/2016, chấp nhận đăng 16/01/2017

Xuất bản
31-01-2017
Chuyên mục
Bài báo khoa học