Quay trở lại bài viết chi tiết KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ NGUYÊN NHÂN CHẬM TRỄ TIẾN ĐỘ TRONG CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC Tải về Tải tệp PDF