Ảnh hưởng của các tham số vật liệu, hình học đến ổn định của kết cấu vòm hai khớp

  • Đặng Xuân Hùng Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Từ khóa: ổn định, vòm hai khớp, Monte Carlo, chỉ số độ nhạy Sobol', ảnh hưởng tương tác

Tóm tắt

Bài báo nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của các tham số vật liệu và hình học đến ổn định của kết cấu vòm hai khớp thông qua phân tích độ nhạy của các tham số đó đến giá trị tải trọng tới hạn của kết cấu. Mô đun đàn hồi của vật liệu, các thông số kích thước tiết diện, góc mở và bán kính của vòm được giả thiết là các biến ngẫu nhiên độc lập xác suất. Chỉ số độ nhạy bậc nhất và chỉ số độ nhạy tổng thể Sobol’ được sử dụng để đánh giá độ nhạy của các tham số và được xác định bằng phương pháp Monte Carlo. Kết quả khảo sát cho phép đánh giá định lượng ảnh hưởng riêng lẻ và ảnh hưởng tương tác của các tham số đến tải trọng tới hạn của vòm hai khớp. Các phân tích, bình luận sau đó cho thấy sự phù hợp của kết quả bài báo với logic phân tích định tính.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
26-05-2023
Chuyên mục
Bài báo khoa học