Đặc điểm phân bố ứng suất trong tấm Composite lớp gia cường ống Nano Carbon đơn vách

  • Đặng Xuân Hùng Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Từ khóa: composite lớp gia cường CNT, SWCNT, phân tích ứng suất, FG-CNTRC, phương pháp Ritz

Tóm tắt

Bài báo nghiên cứu đặc điểm phân bố của các thành phần ứng suất theo chiều dày của tấm composite lớp gia cường ống carbon đơn vách (laminated functionally graded single-walled carbon nanotubes reinforced composite plates: FG-CNTRC). Ống carbon gia cường phân bố trong từng lớp theo bốn quy luật: đều (UD), dạng chữ V (FG-V), dạng chữ O (FG-O) và dạng chữ X (FG-X). Mô hình bài toán tấm chữ nhật composite lớp gia cường SWCNT chịu tải trọng phân bố đều được xây dựng trên cơ sở lý thuyết biến dạng cắt bậc cao 5 ẩn số của Reddy và phương pháp Ritz để tính toán trường chuyển vị, biến dạng và ứng suất trong tấm. Các kết quả khảo sát số cho thấy đặc điểm phân bố của các thành phần ứng suất theo phương chiều dày tấm phụ thuộc vào quy luật phân bố của CNTs cũng như các tham số vật liệu khác. Các phân tích, bình luận sau đó làm rõ ưu điểm của việc sử dụng lý thuyết biến dạng cắt bậc cao trong mô tả quy luật phân bố của ứng suất tiếp theo chiều dày tấm và mối liên hệ logic định tính của quy luật phân bố ứng suất với các dạng phân bố của SWCNT.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
26-05-2023
Chuyên mục
Bài báo khoa học